Akışkan (fluids) grupları: Akışkanlar iki gruba ayrılırlar. Bunlar;
a) Grup1, 1272/2008 Yönetmeliği içerisinde Madde 2, 7 ve 8. Alt maddelerde tanımlanan madde ve karışımlardır. İlgili yönetmeliğin ek-1, 2 ve 3. Bölümlerinde tanımlanan fiziksel ve sağlıkla ilgili tehlikeler içerirler.

(i) kararlı olmayan patlayıcı yada Bölümler 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ve 1.5 arasında patlayıcılar;
(ii) yanıcı gazlar, kategori 1 ve 2;
(iii) oksitleyici gazlar, kategori 1;
(iv) yanıcı sıvılar, kategori 1 ve 2;
(v) yanıcı sıvılar, kategori 3 yerde izin verilen maksimum sıcaklık parlama noktası üzerindedir;
(vi) yanıcı katılar, kategori 1 ve 2;
(vii) kendiliğinden reaktif maddeler ve karışımlar, A’dan F’ye tipler;
(viii) piroforik sıvılar, kategori 1;
(ix) piroforik katılar, kategori 1;
(x) maddeler ve su ile temasta yanıcı gazlar, kategori 1, 2 ve 3 yayan karışımları;
(xi) oksitleyici sıvılar, kategori 1, 2 ve 3;
(xii) oksitleyici katılar, kategori 1, 2 ve 3;
(xiii) organik peroksitler türleri A’dan F’ye ;
(xiv) akut oral toksisite, kategori 1 ve 2;
(xv) akut dermal toksisite, kategori 1 ve 2;
(xvi) akut inhalasyon toksisitesi, kategori 1, 2 ve 3;
(xvii) belirli hedef organ toksisitesi – tek maruz kalma, kategori 1.

Grup 1, aynı zamanda basınçlı ekipmanın maksimum izin verilen sıcaklıkta, “TS”, sıvının parlama noktasını aşan maddeler ve bunların karışımlarını da içerir;
Grup2, Grup1’de tanımlanmayan diğer madde ve karışımlardır.